Vegan Latkes @stickyfingersdc. Wow. Best restaurant latkes I've ever had. #DChanukah #chanukah #hanukkah #latkes