@Loki_of_Asgard_ @SaraPolanska @rojas_alva @LizGmaz You know you’re in the #LokisArmy because even sick you ♥ Loki