Make aliyah for the sufganiyot (donuts) #chanukah @nefeshbnefesh #jewish #israel