Now, THIS is a serious case of snow ZOMBIES!  #nipclub  @ABettyWhite @RealFakeGator