#Sharepics ^Yesung said: SARANGHAE ELF..^ (me:nado saranghae oppa.. :*