#shs #DAF2012 bersama teman sebangku saya, @pitelketek