#Vegan, #veggie, #wheatfree middle eastern food at #Brighton farm market today x