Ready for #ReVyRT ^_^ @JaredLeto @VyRTcom @ShannonLeto @30SECONDSTOMARS @tomofromearth #VyRTtheMarsLab2 #Italy