How cute is this he's got a face ye can't say no to #puppydogeyes