Starling by @JackHillPhoto taken at @RSPBRainham yesterday