13.07 เฉวงเซ็นเตอร์ กลับมาสู่สภาพปกติ มีไฟฟ้าใช้แล้ว #samui