मनात आठवणीचे दाटून आले.. अन आकाशात पावसाळी मेघ भरून आले..! Click by me..! :)