Well, you broke physics. #WayToGo LMFAO #TalkNerdyToMe