"πάντα από το τίποτα θα διαλέγω το λίγο..." 

[σελίδα 54, τεύχος 47, @Antivirusgr #47]”