Today, I feel like smashing some sake barrels! おめでとうございます! #IppudoSydney