เจวฟฟ์แทงโก้ว  แซมเบิ้ล ๆ  #ที่จริงคือยังไม่เสร็จ๕๕๕๕๕๕๕๕๕  #ebw