Make your own snow flake via http://snowflakes.barkleyus.com/