Photos: @RealAliceCooper @orianthi Johnny Depp @ryanroxie @chuckgarric @Glen_Sobel #TommyHenriksen