Gaza at night. #prayforgaza #gaza #donationforgaza