#RnRLV 1/2 Marathon finished in 2:25. #StripAtNight.