Photo: @khloekardashian at the Gansevoort Hotel in New York :