Pirate hats and facial hair. @VyRTcom @JaredLeto @ShannonLeto #VyRTtheMarsLab2