Tom Samson 1977 - November 23rd 2012 Beloved by many. #bikeTO #Swansea #Toronto