Hulk Hogan, Usain Bolt &....Pepe Reina. #BOLT #LFC