#JV20121201Hanshin11 #softbank #syouyakugaku #4S #tokorozawa #saitama #park #2010 #ys11 #turntable