#juliataylijun #leepeifang #kohjinming #hefe #foursquare:venue=4bf71d0f5317a5934282fd7e #chengjiahui