Khitam Banyan,20yrs old,imprisoned Nov22,2012. #SyrianWomen #Syria #StopTheKilling