#SungGyu #60s Gyu Oppa ta mutcho limdjo nesse MV, PFVR TT________TT