Life gave me lemons, so I'm having souvlaki k? @andymanaras