Bored ak kanina, ayan tuloy may gray eyes na #Gray #BIGEyes