@WhiteHouse @KTNKenya @RailaOdinga @CapitalFM_kenya @CNN @NTVKenya
 Statement from the Systems Audit Office #1