28 November, Jeddah 
Rain Chance : 70%
#JeddahRain