பிராப்த கர்மத்தின்படி வருபவை வந்தே தீரும். அவற்றைப்பற்றி கவலைப்படுவது அஞ்ஞானமேயாகும். - Sadguruvani 18