#Kamal motivated me to dub:Trisha http://goo.gl/LSfcV @trishtrashers @SunainaYella  @dir_thiru #Vishal #Samar