@karenmanuyag #GroupPic @ #Trinoma :)) @franzworld25 @jcgmojica @HeyAbbyTamaray @rojeyn01