@KTNKenya @CapitalFM_kenya @SKMusyoka Still at the reception,no keys...my lunch bag & laptop @WhiteHouse yaay :->