Haha.. Lol.. same blanket !! @hajiwon1023 hehe :) @korenind #hajiwon #hyunbin #sega