Elephant in the room!! #TFBJP #Gaza #Japan #Libya #Jamahiriya #Norge #Sverige