Explosions rock Tel Aviv #Gaza #GazaUnderAttack #Palestine #Israel #Lebanon #Libya #Algeria