Real awesome time with these guys today! #PointDume #Malibubeach @sassycuna @dxresuello @JBauzon #krista