Said #megaphone. #killjoy #completelylegit #msu #michiganstate cc:  @seriouslybyseth  @johnsonsteven