1C 2C 3D 4B 5C 6A - I'd like to see Bear find the Nutrients in #Zombie Turd. #apocalypse #game #fun #mondayblues