#USA #Gaza #Yemen #Egypt #BBC #CNN @UNICEF @CDCGlobal @WHO  @GatesFoundation