Now we jump from Borodin to Leonard Nimoy singing this... http://www.youtube.com/watch?v=UvoJQlhzHyU #NASA #Soyuz