#NobodyLikes being treated like this... #PrayForGaza #FreePalestine