Aunty Val's Funeral . #OxnardWiddit #LoveThem #RestInLoveAuntyVal #Reylin #AuntyTootsey #Alana #Chloe