[PIC] 121115 @ Guangzhou airport. such a heart warming photo. Kris' Mom hugged Kris cr:支葵JinGyun