One of Gaza's hospitals 15 November 2012 #Gaza #Palestine #Lebanon #Egypt #Libya #Syria #Algeria