Thanks @rawsugarcafe +all the #Movember #Ottawa #mobros #MoSistas who came to our show last night #MoustacheisKing