webmd-ing my symptoms. @charlesnlam  #hypochondriac #lulz